B. Söluyfirlit

B. Söluyfirlit

Samkvæmt lögum um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015 hvílir sú skylda á fasteignasala að útbúa söluyfirlit. Söluyfirlitið er ákaflega mikilvægt skjal sem fasteignasali ber ábyrgð á að sé rétt en það hefur að geyma rækilegt yfirlit um þau atriði sem skipt geta máli við sölu eignarinnar. Áður en tilboð er gert í eign skal væntanlegum kaupanda afhent söluyfirlitið og á hann á með nafnritun sinni að staðfesta móttöku söluyfirlitsins og þann dag er hann móttekur það.  Á söluyfirliti á einnig að vera til staðar yfirlýsing seljanda að söluyfirlitið sé rétt og samkvæmt bestu vitund hans.

Innihald söluyfirlitsins ásamt rækilegri skoðun eignarinnar á að geta verið góður grundvöllur ákvörðunar um kaup eignarinnar og hvaða verð kaupandi er tilbúinn að greiða fyrir eignina.

Mundu að huga mjög vel að þessum þætti í ferlinu og að þú getur alltaf fengið alla þá ráðgjöf er þú þarft frá félagsmanni FF um allt það sem þú þarft að fá skýringar á en skv. lögum um sölu fasteigna mega engir aðrir en fasteignasalar veita ráðgjöf til kaupenda.

Fasteignasalinn aflar allra þeirra upplýsinga sem fram eiga að koma í söluyfirliti. Þær upplýsingar sækir hann í opinberar skár og skýrslur ef unnt er, en ástand fasteignar, gerð hennar og búnað sem fylgja á við sölu skal hann kynna sér af eigin raun.

Mikilvægt að kaupandi hugi mjög vel að þessum þætti í ferlinu og fái nauðsynlegar skýringar frá fasteignasala sínum á öllu því í söluyfirlitinu sem hann telur sig ekki hafa nægar upplýsingar um. Sé söluyfirlit rangt eða ófullnægjandi getur fasteignasali orðið ábyrgur sýni hann af sér gáleysi við gerð þess.

Félag fasteignasala telur rétt vegna mikilvægis söluyfirlitsins að geta þess hvaða upplýsingar eigi að koma fram í söluyfirliti en þar á að koma ásamt almennri lýsingu á eign eftirfarandi:

a.
söluverð það sem eigandi óskar að fá fyrir eign sé það ákveðið,

b.
staðsetning eignar og númer, stærð hennar samkvæmt opinberum skrám, fasteignamat, brunabótamat, byggingarlag og byggingarefni og byggingarár eignar og einstakra hluta ef við á; teikning sem sýni fyrirkomulag innan húss skal jafnan vera fyrir hendi, svo og lóðaruppdráttur sé hann til,

c.
upplýsingar um ástand eignar og einstakra hluta hennar, þar á meðal um galla sem seljanda og/eða fasteignasala er kunnugt um á eign,

d.
föst gjöld af eigninni, áhvílandi veðskuldir, kvaðir og önnur eignahöft, samkvæmt veðbókarvottorði; tilgreina skal eftirstöðvar og lánskjör, þar á meðal vexti og verðtryggingu allra áhvílandi veðskulda og kvaða og tilgreina sérstaklega ef skuld er í vanskilum; um þær veðskuldir sem fylgja eiga við sölu skal tilgreina fjölda ógreiddra afborgana,

e.
kostnaður sem kaupandi hefur af kaupum, þar á meðal þinglýsingarkostnaður, stimpilgjöld,umsýslukostnaður kaupanda, lántökukostnaður sé það unnt o.fl.

f.
tekjur af eigninni ef um er að  ræða eign sem ætluð er til atvinnustarfsemi,

g.
afhendingarástand eignar sem seld er ófullgerð, og skal það vera í samræmi við staðla sem út eru gefnir af opinberum stofnunum er annast byggingarrannsóknir eða byggingareftirlit,

h.
húsgjöld og yfirstandandi eða væntanlegar framkvæmdir sem búið er að  ákveða á fundi húsfélags, sé um fjöleignarhús að ræða, og um stöðu eiganda gagnvart hússjóði og framkvæmdasjóði húsfélags,

i.

eignaskiptayfirlýsing eða samningur sé um fjöleignarhús að ræða,

j.
önnur atriði sem kunnugt er um, svo sem skýrslur um ástand eignar sem gerðar hafa verið.

* Algeng vandamál sem komið hafa upp vegna söluyfirlits

Nokkuð hefur borið á að tveir eftirfarandi þættir hafi valdið ágreiningi og kaupendur ekki talið að þeirra hafi verið getið með nægjanlegum skýrum hætti.

1) Yfirlýsing húsfélags
Mikilvægt er að 
fyrir liggi yfirlýsing húsfélags m.a. um húsgjöld, yfirstandandi eða væntanlegar framkvæmdir sem búið er að  ákveða á fundi húsfélags , stöðu eiganda gagnvart hússjóði og framkvæmdasjóði húsfélags. Þarna er um mikilvægan þátt að ræða sem huga þarf að. Það skiptir að sjálfsögðu kaupanda miklu að hafa þessar upplýsingar réttar. Slíkar upplýsingar þurfa að liggja fyrir af hálfu húsfélags og gæta þarf að því að upplýsingarnar séu nýjar. Seljandi þarf einnig að staðfesta að þessar upplýsingar séu réttar.

2) Skiptasamningar:
Lögum samkvæmt eiga vera til skiptasamningar um öll fjöleignarhús til þess að hægt sé að selja einstaka hluta þess.