Fyrir seljendur

Sala fasteigna – góð ráð

Til athugunar:

Hér á eftir verður greint frá því helsta sem seljendur fasteigna þurfa að hafa í huga þegar þeir hafa tekið ákvörðun að selja fasteign sína. Að ýmsu er að hyggja þannig að allt fari vel og mikilvægt að kaupendur leiti hjá fasteignasala innan Félags fasteignasala svara við öllu því sem þá vantar upplýsingar um eða þurfa að fræðast um í söluferlinu.

Sé þessa gætt eru mun meiri líkur að fasteignaviðskiptin gangi snuðrulaust fyrir sig og án nokkurra vandkvæða. Mundu þá gullvægu reglu að upplýsa kaupanda og fasteignasala um allt það sem þú veist eða mátt vita að kaupandi þarfnast vitneskju um !


Hér á síðunni er listi og myndir af öllum þeim fasteignasölum sem eru innan Félags fasteignasala. Kannaðu endilega hverjir það eru en það kann að borga sig. Skrifstofa Félags fasteignasala sinnir þjónustu vegna fólks er á í viðskiptum eða fær þjónustu frá þeim. Jafnframt eru félagsmenn bundnir af ströngum siðareglum og lúta öðrum ströngum reglum um störf sín auk þess sem FF býður félagsmönnum upp á stöðuga sí/endurmenntun.

Þeir fasteignasalar sem vilja standa utan Félags fasteignasala falla ekki undir þessar reglur auk þess sem ekki er svarað fyrir þeirra störf á skrifstofu Félags fasteignasala.

 A. Upplýsingaskylda seljanda 

Mikilvægt er að seljandi veiti fasteignasala strax í upphafi þegar fasteignasali skoðar eignina sem gleggstar upplýsingar. Mikilvægt er að upplýsa fasteignasalann strax um galla sem vitað er um þannig að fasteignasali geti sett það inn í söluyfrlit.

Við skoðun kaupandans á eigninni á söluyfirlit að liggja fyrir og brýnt að seljandi veiti kaupanda allar þær upplýsingar sem hann veit eða má vita að kaupandi má með réttu búast við að fá.

Fasteign telst gölluð ef kaupandi hefur ekki fengið þær upplýsingar um eignina sem seljandi vissi eða mátti vita um og kaupandi hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Þetta gildir þó aðeins ef það hefur haft áhrif á gerð eða efni kaupsamings að upplýsingar voru ekki veittar. Með þessu er átt við að vanræksla upplýsingaskyldu verður að hafa einhverja þýðingu þ.e. að kaupandi hefði aldrei gert tilboð (kaupsamning) eða boðið lægra í eignina.

Það er því mikilvægt að eign sé í samræmi við söluyfirlit og þær upplýsingar sem seljandi veitir. Brýnt er að seljendur hugi mjög vel að skyldu er á þeim hvílir til upplýsingagjafar um eignina en skylda seljanda tengist mjög skoðunarskyldu kaupanda.

 B. Afhending og skil 

Afhenda skal fasteignina á umsömdum degi og skila henni hreinni. Hafa þarf í huga þá gullnu reglu að skila íbúð í því ástandi sem þú hefðir sjálf/ur viljað taka við henni. Lesa þarf af rafmagns- og hitaveitumælum á afhendingardegi og tilkynna nöfn nýrra greiðenda. Einnig þarf að tilkynna til húsfélags nýjan félagsmann.

 C. Uppgjör fasteignagjalda og vaxta 

Uppgjör vegna fasteignagjalda og lána miðast við afhendingardag, þ.e. seljandi greiðir gjöldin til þess dags.

Staða yfirtekina veðskulda miðast við stöðu þeirra í skilum á afhendingardegi. Hafðu hugfast að kaupanda er heimilt að draga gjaldfallnar afborganir, vexti og kostnað, er seljanda ber að greiða , af þeirri útborgunargreiðslu sem fellur næst á eftir gjalddaga fasteignagjalda og yfirtekinna veðskulda. Uppgjör vegna þess fer fram á fasteignasölunni, annað hvort við undirritun kaupsamnings eða við afsalsgerð.

 D. Aflýsing lána 

Taktu þér góðan tíma til að aflýsa lánum. Komdu í veg fyrir að kaupandi beiti heimild sinni til þess að halda eftir greiðslu. Ef lán er greitt upp, skaltu fá bréfið afhent og passa uppá að á það sé áritað að því megi aflýsa, þar sem það er að fullu greitt. Afhentu það síðan hlutaðeigandi sýslumannsembætti til aflýsingar.

 E. Veðleyfi 

Varastu að veita kaupanda veðleyfi, sem ekki er getið um í kaupsamningi, nema að höfðu samráði við fasteignasalann þinn.

 F. Geymið öll skjöl vegna sölunnar
 
Gætið réttar ykkar – forðast þarf stimpilsektir – þinglýsa þarf skjölum strax - leitið ráða ef vanda ber að höndum. Varðveitið gaumgæfilega öll skjöl sem snerta fasteignaviðskiptin, s.s. kaupsamning, afsal, veðskuldabréf, allar kvittanir vegna afborgana af lánum, greiðslu fasteignagjalda, húsgjalda ofl. Sú hirðusemi kemur sér ávallt vel síðar meir!

 G. Stimpil- og þinglýsingargjöld 

Kaupandi greiðir stimpilgjöld af kaupsamningi um leið hann er lagður inn til þinglýsingar. Ef seljandi lætur umboðsmann undirrita skjöl fyrir sína hönd þarf hann að þinglýsa umboðinu og greiða þinglýsingargjald kr. 2.000.

 H. Hvar á að afhenda skjal til þinglýsingar /aflýsingar og hvar fást veðbókarvottorð?
 
Hjá sýslumannsembætti í umdæmi viðkomandi fasteignar.

 I. Lántaka - veðflutningur - veðleyfi 

Þegar um lántökur eða veðflutning er að ræða, verður lántaki að leggja fram hjá lánveitanda verðmat frá löggiltum fasteignasala, veðbókarvottorð, kvittanir áhvílandi lána og brunabótamatsvottorð þeirrar eignar, sem hann ætlar að veðsetja, auk veðleyfis frá þinglýstum eiganda, sé hann það ekki sjálfur. Reiknaðu með a.m.k 15 dögum til veðflutnings.

 Í. Yfirtaka lána 

Þegar kaupendur eru að yfirtaka lán þarf samþykki fyrir yfirtökunni frá viðkomandi kröfuhafa. Seljandi þarf að afla þessa samþykkis frá kröfuhöfum og afla samþykkis þeirra Staðfesting á yfirtöku lána þarf að liggja fyrir við undirritun kaupsamnings. Huga þarf að því að sumir lánveitendur hækka vaxaprósentu við yfirtöku lána. Fasteignasalinn sér venjulega um tilkynningu um skuldaraskiptin.

 J. Aflestur og hússjóður 

Gættu þess að láta lesa af rafmagns- og hitaveitumælum á afhendingardegi og að tilkynna nöfn nýrra greiðenda. Tilkynna þarf húsfélagi um nýjan félagsmann.

 K. Uppsögn leigusamnings 

Mikilvægt er að huga að því að segja upp leigusamningi sé þörf á því með formlegum hætti.